§1. Postanowienia ogólne
1. Nadrzędnym celem Programu jest współpraca Organizatora i Partnerów w zakresie dystrybucji Towarów objętych Programem.
2. Organizator prowadzi Program zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
5. Organizator umożliwia uzyskanie dostępu do Regulaminu, utrwalenie go, pozyskanie i odtworzenie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych, w dowolnym czasie.

§2. Przystąpienie do programu
1. Warunkiem przystąpienia do Programu i uczestnictwa w nim, jest:
1. wobec Partnerów będących osobami fizycznymi ? posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i prowadzenie zarejestrowanej w CEiDG działalności gospodarczej, oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
2. wobec Partnerów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej ? prowadzenie zarejestrowanego w KRS przedsiębiorstwa oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
2. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania.
3. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu lub formularza pisemnego, drogą elektroniczną lub pocztową.
4. Przed wysłaniem zgłoszenia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, zgłaszający powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Regulamin stanowi o warunkach realizacji Programu.
5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez zgłaszającego oświadczenia woli w przedmiocie przystąpienia do Programu.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator zaproponuje Partnerowi indywidualne warunki prowizyjne. Ustanowienie indywidualnych warunków prowizyjnych wymaga zachowania formy dokumentowej (e-mail lub dokument pisemny), pod rygorem nieważności.
7. Przystąpienie do Programu następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia warunków prowizyjnych przez Partnera. Potwierdzenie to wymaga zachowania formy dokumentowej (e-mail lub dokument pisemny), pod rygorem nieważności.
8. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne ze związaniem Organizatora i Partnera umową na warunkach ustanowionych w niniejszym Regulaminie oraz w indywidualnych warunkach prowizyjnych.

§3. Uczestnictwo w programie
1. Warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy Regulamin.
2. Przedmiot zobowiązania Partnera stanowi zobowiązanie do:
1. reklamowania towarów Organizatora, w celu ich sprzedaży,
2. sprzedaży towarów Organizatora, wyłącznie po cenach określonych przez strony w indywidualnych warunkach prowizyjnych,
3. realizacji Programu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności bez użycia niezamówionej informacji handlowej, metody sprzedaży lawinowej lub metody tworzenia tzw. łańcuszków finansowych, innych działań bezprawnych lub mogących wprowadzić w błąd osoby trzecie.
3. Przedmiot zobowiązania Organizatora stanowi zobowiązanie do:
1. dostarczania zamówionych towarów Partnerowi lub bezpośrednio klientowi końcowemu, zgodnie z każdorazowym ustaleniem stron, przy czym proces dostarczenia może być realizowany poprzez zewnętrznych dostawców,
2. zapłaty na rzecz Partnera wynagrodzenia, w sposób i na warunkach ustanowionych w Regulaminie oraz indywidualnych warunkach prowizyjnych.

§4. Wynagrodzenie
1. Przedmiot zobowiązania Organizatora stanowi zapłata wynagrodzenia na rzecz Partnera, z tytułu sprzedaży towarów przez Organizatora.
2. Wartość wynagrodzenia o którym stanowi punkt powyższy, podlega określeniu przez strony w indywidualnych warunkach prowizyjnych.
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji celu jest należne pod warunkiem nie odstąpienia od umowy przez osobę, która zrealizowała zamówienie. W przypadku gdy osoba, która zrealizowała zamówienie odstąpi od umowy, wynagrodzenie nie jest należne Partnerowi.
4. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Partnera następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Partnera.
5. Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków oraz faktur VAT w formie elektronicznej.
6. Partner jest uprawniony do żądania wypłaty wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Programie:
1. pod warunkiem zebrania na rachunku Partnera kwoty przenoszącej wartość co najmniej 100,00 zł brutto,
2. maksymalnie jednokrotnie w ciągu 30 dni,
3. w terminie 1 roku od daty sprzedaży.
7. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od daty uznania żądania wypłaty, na rachunek bankowy Partnera.
8. Koszty transakcji ponosi Organizator.

§5. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera.
3. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:
1. danych kontaktowych Partnera, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Partnera, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
4. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
5. Organizator poinformuje Partnera o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
6. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Partnera.

§6. Przetwarzanie danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu uregulowane zostały w Polityce prywatności, stanowiącej odrębny dokument.

§7. Warunki licencyjne
1. Organizator udziela na rzecz Partnerów nieodpłatnej licencji w przedmiocie utworów, udostępnionych w celu umożliwienia realizacji postanowień Programu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Logotypy, grafiki, utwory wizualne i audiowizualne, treści tekstowe służące do obsługi Programu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Organizatora w związku z realizacją Programu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin Programu oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku z realizacją Programu, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Organizator nie przenosi na Partnera praw autorskich majątkowych do tych utworów ani żadnych utworów stanowiących ich część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania utworów udostępnionych w związku z realizacją Programu, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie na serwerze, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Partner nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest ograniczona w czasie do okresu uczestnictwa Partnera w Programie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do udostępnionych utworów.
6. Organizator zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności udostępnionych utworów.

§8. Rozwiązanie umowy
1. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 30 dni.
2. Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia woli, przesłanego drogą elektroniczną lub listem.
4. W chwili rozwiązania umowy, zakończeniu ulega okres rozliczeniowy pomiędzy stronami. Moment ten uznaje się za złożenie żądania wypłaty, w przedmiocie której przepisy §5 stosuje się odpowiednio.

§9. Obowiązywanie i zmiany regulaminu
1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Organizatora, w szczególności w następujących wypadkach:
1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Organizatora usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2. wprowadzenie przez Organizatora nowych usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
4. zmiana przepisów prawa: regulujących usługi oferowane przez Organizatora, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Organizatora, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ? w zakresie związanym ze świadczeniem usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
5. zmiana przez Organizatora modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
3. Organizator poinformuje Partnera o zmianie Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Udzielenie tej informacji następuje poprzez udostępnienie drogą elektroniczną tekstu jednolitego Regulaminu.
4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy.

§10. Postanowienia końcowe
1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Programu, Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu programu, Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Partnerów, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Organizator świadczy Usługi,
3. utracone przez Partnerów korzyści.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Organizatorem a Partnerem, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Organizatorem oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§11. Definicje użyte w regulaminie
Organizator to  Mystical sp. z o.o. , z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 7b, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 956 209 16 91, będący organizatorem Programu partnerskiego. Z Organizatorem można się skontaktować pod numerem telefonu: 602 573 453 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@trokot.pl.
Partner to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego.
Program to program partnerski prowadzony przez Organizatora na rzecz Partnerów, zgodnie z warunkami Regulaminu.
Regulamin to niniejszy wzorzec umowny, ustanawiający warunki uczestnictwa w Programie oraz jego realizacji przez Organizatora.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: trokot.pl.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
Pon. – Pn.
8:00 – 16:00

+48 730 013 331

sklep@trokot.pl

TROKOT POLSKA ? Mystical sp. z o.o. | ul. Polna 7b | 87-100 Toruń | NIP: 9562382017 | REGON: 362857757